Putnu dienas organizē un atbalsta

 

ziemeljvidzemes-petniecibas-biedriba
Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība veic arī jaunatnes izglītošanu putnu un dabas aizsardzības jomā. Biedrība arī organizē putnu vērošanas pārgājienus, apmācību seminārus, lekcijas u.c. aktivitātes, kas saistītas ar putnu izpēti un aizsardzību. Informācija par Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrību


 

rigas-zoodarzs
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzimšanas diena ir 1912. gada 14. oktobris. Kopš tā laika ir gājis visādi – gan bijuši pacēlumi, gan arī pārdomu brīži. Tomēr pats galvenais: sasniegtais vecums nav mazs, taču nav arī pārmēru liels, jo pirmo moderno zoodārzu pirmsākumi meklējami vēl kādus gadsimtus agrāk. http://rigazoo.lv/public/index.html


 

motacilla
SIA „MOTACILLA\” Latvijas Ornitoloģijas biedrības [BirdLife biedrs] un E.Lediņa veidots uzņēmums, kurš specializējas dabas ekskursiju veidošanā un pārdod putniem noderīgas lietas – putnu būrus, barotavas, noteicējus u.c. www.motacilla.lv


 

lubana-mitrajs
Dabas liegums „Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Informācija par Lubāna Mitrāju


 

lob-rigas-vieteja-grupa

LOB vietējā grupa ir LOB biedri, kas apvieno savu interesi par putniem ar mērķtiecīgu aktivitāšu veikšanu savvaļas putnu aizsardzībā, izpētē un sabiedrības izglītošanā šajās jomās.

LOB vietējo grupu darbības galvenais uzdevums ir aktīvi atbalstīt LOB mērķu īstenošanu un iesaistīt LOB biedrus un citus interesentus putnu aizsardzības, izpētes un sabiedrības izglītošanas aktivitātēs.

Vietējās grupas ir nozīmīgs posms komunikācijā starp LOB un iedzīvotājiem Latvijas rajonos. http://www.lob.lv/lv/vietejas_grupas/index.php


 

latvijas-ornitologijas-biedriba-logo
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents. Biedrības  misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Pārskatu par biedrības paveikto no 1985. līdz 2005. gadam atradīsiet šeit.  www.lob.lv


 

latvijas-vides-aizsardzibas-fonds

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija  ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. https://www.lvafa.gov.lv/


 

dabas-aizsardzibas-parvalde

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. http://daba.gov.lv/public/lat/


 

cesu-putnu-grupa
Grupa ir izveidota ar mērķi apvienot Cēsu bijušā rajona teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, kurus interesē putni un kuri vēlas mērķtiecīgi iesaistīties savvaļas putnu aizsardzībā, izpētē un sabiedrības izglītošanā šajās jomās. https://cesuputnugrupa.wordpress.com/


 

birdlife-international
BirdLife International ir pasaulē lielākā dabas aizsardzības biedrība. http://www.birdlife.org/